INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest: SplashMix Sp z o.o. , ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wykonania zawartej umowy;
przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych;
dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są, w odniesieniu do wskazanych wyżej celów:

wykonanie zawartej umowy – przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, w tym realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
dokumentacja dokonanych transakcji zgodnie z przepisami prawa podatkowego – przetwarzanie jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków podatkowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi 
z dokonanym zakupem – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Kategorie danych

Przetwarzanie obejmuje następujący zakres Państwa danych:

imię i nazwisko; 
adres poczty elektronicznej; 
numer telefonu kontaktowego; 
adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 
adres dostawy i adres do dokumentu sprzedaży - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
w odniesieniu do Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami związanymi 
z zawartą umową.

5. Odbiorcy danych

W związku z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych może zaistnieć konieczność udostępnienia danych podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie oraz podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi informatyczne oraz doradcze. W przypadku złożenia reklamacji, dane mogą być udostępniane producentowi zakupionego towaru, na potrzeby przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy

7. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
żądania sprostowania danych;
usunięcia danych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych;
wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych;
żądania przeniesienia danych na rzecz innego Administratora

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem – pisemny pod adresem wskazanym w pkt 1, lub e-mailowy, na adres: sklep@splashmix.pl

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie danych powoduje niemożliwość realizacji umowy. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.